Drevené akustické nehorľavé dosky

Zhromažďovacie miestnosti a únikové cesty

Jedným zo základných požiadavkov požiarnych predpisov je vytvorenie podmienok zaisťujúcich bezpečnú evakuáciu osôb z horiacich objektov. K tomuto účelu sú navrhované únikové cesty, pri ktorých projektovaní sú zohľadnené požiadavky noriem požiarnej ochrany a ďalších platných predpisov upravujúcich požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb. Úniková cesta je definovaná ako "komunikácia, ktorá umožňuje bezpečenú evakuáciu osôb zo stavby alebo jej časti ohrozenej požiarom na voľnom priestranstve, poprípade prístup požiarnych jednotiek".

detail

 

Rozlišujeme tri typy únikových ciest

 • favicon Nechránená úniková cesta
  Je každá trvale voľne prístupná komunikácia v posudzovanom požiarnom úseku s požiarnym rizikom, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej, respektíve čiastočne chránenej únikovej cesty. Nemusí byť od ostatných priestorov posudzovaného požiarneho úseku oddelená stavebnými konštrukciami.
 • favicon Čiastočne chránená úniková cesta
  Je trvale voľná komunikácia, kde sa dá bez prekážok pohybovať smerom k východu na voľné priestranstvo alebo do chránenej únikovej cesty.
 • favicon Chránené únikové cesty
  Musia byť najmenej v III. stupni požiarnej odolnosti pri h

 

Typy chránených únikových ciest.

Podľa doby, počas ktorej sa pri požiary môžu osoby v únikovej ceste bezpečne zdržovať sa chránené únikové cesty delia na:

 • favicon Chránené únikové cesty typu A
 • favicon Chránené únikové cesty typu B
 • favicon Chránené únikové cesty typu C

 

Chránené únikové cesty musia mať núdzové osvetlenie funkčné aj počas požiaru po dobu: A 15min., B 30min., C 45min.

Pri navrhovaní únikových ciest sa nepočíta s tým, že na chodbách, schodištiach (únikových cestách) je nejaký horľavý materiál. Pokiaľ by v týchto miestach došlo ku vzniku požiaru, sú osoby unikajúce pred požiarom ohrozované spolodinami horenia, nedostatkom kyslíku, prípadne plameňom a teplom. Preto je nutné do týchto priestorov inštalovať iba materiál či zariadenia, ktoré sú nehorľavé, prípadné ťažko horľavé.

Je nutné si uvedomiť, že únikové cesty majú zaisťovať bezpečnú evakuáciu osôb ohrozených požiarom a rýchle a účinné záchranné práce jednotiek požiarnej ochrany. A je neskoro sa po vzniknutom nešťastí pýtať, či bolo všetko v poriadku, a či sa niečomu nedalo zabrániť.

Zároveň nie je možné očakávať, že únikové cesty budú stroho slúžiť len svojmu účelu a teda evakuácii osôb a nebudú využité i ako časť interiéru. Preto je potrebné voliť materiály, ktoré spĺňajú nielen hľadisko bezpečnosti - nehorľavé materiály, ale i hľadisko estetiky. Jedným z týchto materiálov sú výrobky spoločnosti Grena, nehorľavé a protipožiarne dosky Grenamat, ktoré slúžia pre interiérové obklady únikových ciest, prípadne pre výrobu nábytku, revíznych uzáverov v únikových cestách apod. Dosky sú nehorľavé podľa reakcie na oheň v triede A1 (Grenamat AL) prípadne v triede reakcie na oheň B (Grenamat B). Oba tieto typy dosiek je možné upravovať rôznymi dekoratívnymi povrchmi pri splnení požiarne technických požiadavkov.

 

Zhromažďovacie priestory

Zhromažďovacie priestory musia svojím prevedením vytvárať priaznivé podmienky k zaisteniu bezpečnej evakuácie. Použíté materiály sa navrhujú tak, aby v dobe požiaru nevznikali toxické plyny alebo dym a tým bola zaistená bezpečná evakuácia osôb. Pre tieto priestory sú potom predovšetkým určené materiály s reakciou na oheň A1, A2 prípadne B-s1,d0 s indexom šírenia plameňa is=0 mm/min v závislosti na ďalších požiadavkách. Zároveň nesmú byť použité hmoty, ktoré pri požiari odkvapkávajú alebo opadávajú, aby neboli ohrozené osoby v zhromažďovacom priestore. Tieto požiadavky sú splnené pri použití dosiek Grenamat AL prípadne B vrátane ich povrchovej úpravy.